۱۷ آبان ۱۴۰۰ - ۰۷:۰۷
کد خبر: . ۱۱۶٬۱۲۹
تیر خلاص کرونا بر پیکره گردشگری آذربایجان شرقی| صنعت توریسم در آستانه ورشکستگی

تبریز- صنعت درآمدزای گردشگری در آذربایجان شرقی طی دو سال اخیر به لطف شیوع ویروس کرونا و سیاست های اشتباه دولت دوازدهم در کما به سر می برد و در آستانه نابودی است.

بازار؛ گروه استان ها: اســتان آذربایجان شــرقی بــه علــت موقعیــت خــاص جغرافیایــی خــود و بــا توجــه بـه ریشـه های باسـتانی، فرهنگـی، علمـی و منابـع طبیعـی متعـدد، امکانـات مناسـب درمانــی و زمینه هــای تجــاری و ســرمایه گذاری، یکــی از مناطــق مهــم گردشــگری کشــور محســوب می گــردد و همیــن اهمیــت می توانــد آذربایجان شــرقی را به عنــوان یکـی از مقاصـد سـفر گردشـگران داخلـی و خارجـی مطـرح نمایـد.

بـا توجـه بـه تنـوع و تعـدد جاذبه هـا، وضعیـت گردشـگری اسـتان در چهـار حـوزه فرهنگـی و تاریخـی، طبیعــی، ســلامت و تجــاری قابل بررســی است. تاریــخ تمــدن و فرهنــگ آذربایجــان سرگذشــتی نزدیــک بــه ۸  هــزار ســال دارد و به مقتضــای همیــن دوران تاریخــی، دســتاوردهای مــادی و معنــوی شــگرفی را بــه نمایـش گذاشـته و همـواره به عنـوان یکـی از مراکـز بـا اهمیـت سیاسـی- اجتماعـی ایـران مطـرح بـوده اسـت.

بـه همیـن جهـت در گوشـه و کنار ایـن اسـتان بقایـای آثار و ابنیـه تاریخـی و فرهنگـی گذشـتگان مشـاهده می شود. از بارزتریـن آثـار آن میتـوان بـه بـازار تبریـز به عنـوان بزرگتریـن بـازار آجـری مسـقف به هم پیوسـته دنیـا کـه در فهرسـت آثـار جهانـی ثبت شـده اشـاره کرد.

همچنیــن مجموعــه کلیســاهای آذربایجــان، آثــار صخــرهای و روســتایی تاریخــی کنــدوان بــا شــیوه ســکونت غارنشــینی و بااعتبــار ویــژه جهانــی، قلعه هــای تاریخــی با ارزشهـای معمـاری، فنـی، هنـری، تاریخـی و مبارزاتـی (ماننـد قلعـه بابـک در کلیبر، قلعـه پشـتو در هورانـد، قلعـه ضحـاک در هشـترود)، یادمان هـای مذهبـی مثـل مسـجد کبـود، مسـجد جامـع تبریـز، بخشـی از ۱۸۰۰ اثـر ثبتـی ملـی اسـتان هستند.

وجــود بیــش از ۸۰ رشــته صنایع دســتی از قبیــل فــرش، ورنی بافــی، نقــره کاری، معـرق، سـفالگری، نقاشـی روی سـفال، از دیگـر جذابیت هـای گردشـگری اسـتان محسـوب می شـود و انتخـاب تبریـز به عنـوان شـهر جهانـی فـرش از سـوی اتحادیـه جهانــی صنایع دســتی و صــدور ۹  نشــان مهــر اصالــت در رشــته های ورنــی بافــی، نقره کوبـی، حکاکـی روی نقـره، سـراجی سـنتی و سـاخت سـازهای سـنتی از دیگـر توانمندی هــای اســتان در ایــن بخــش است.

تیر خلاص کرونا بر پیکره گردشگری آذربایجان شرقی| صنعت توریسم در آستانه ورشکستگی

عدم استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های صنعت گردشگری آذربایجان شرقی
به رغـم وجـود ظرفیت هـای مذکـور متاسفانه بـه دلیـل ضعـف اطلاع رسـانی و عـدم شـناخت و نیز عدم کفایــت زیرســاخت های مناســب بــرای اقامــت گردشــگران، جــذب گردشــگران متناســب بــا قابلیت هــای ایــن حــوزه نیست.

جاذبه هــای طبیعــی اســتان آذربایجان شــرقی نیــز نه تنهــا واجــد ارزش هــای منطقــه ای و ملــی اســت بلکــه در مــوارد عدیــده ای از اهمیــت و ارزش بین المللــی برخــوردار است.

آذربایجــان شــرقی بــه دلیــل برخــورداری از موهبت هــای فــراوان الهــی همچــون کوه هــای ســر بــه فلــک کشــیده (ســهند) جنگل هــای منحصربه فــرد ارســباران، چشمه ســارها، رودخانه هــای صــاف و زلال، آبشــارها، دشــت های سرســبز و ییلاقــی، چشــمه های آبگــرم، مناطــق حفاظت شــده، حیات وحــش و گیاهــی متنــوع، ظرفیت هــای بالقــوه زیــادی بــرای تبدیل شــدن بــه یکــی از قطب هــای اصلــی طبیعت گــردی دارد.

در واقع اسـتان آذربایجان شـرقی دارای ویژگی های آب و هوایی مدیترانـه ای اسـت کـه از نظـر صنعـت گردشـگری‌، اقلیـم مناسـبی تلقـی می گـردد. همچنیـن ایـن اسـتان بـه دلیـل برخـورداری از بـارش بـرف قابل توجـه در زمسـتان و داشــتن پیســت های اســکی پیــام و ســهند در صــورت ایجــاد زیرســاخت های لازم و اســتفاده صحیــح از ابزارهــای اطلاع رســانی بــرای جــذب گردشــگران زمســتانی می توانــد بــه یکــی از کانون هــای جــذب گردشــگران و دوســت داران ورزش هــای زمســتانی نیــز تبدیــل شــود.

نزدیک به دو سال است که صنعت گردشگری استان در شرایط رکود قرار دارد و بیماری کرونا بلای جانش شده است

نزدیک به دو سال است که صنعت گردشگری استان در شرایط رکود قرار دارد و بیماری کرونا بلای جانش شده است. بسیاری از هتل‌ها، مسافرخانه‌ها و مراکز اقامتی دیگر یا تعطیل شده اند و یا با کمترین ظرفیت به حیات خود ادامه می‌دهند.

تیر خلاص کرونا بر پیکره گردشگری آذربایجان شرقی| صنعت توریسم در آستانه ورشکستگی

امیدواری به واکسیناسیون سراسری و آغاز دوران طلایی گردشگری
یکی از فعالان گردشگری آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به ممنوعیت سفر و محدودیت‌های دو ساله در شرایط کرونایی گفت: این محدودیت ها صنعت گردشگری استان را به کما برده است.

قنبر عبدالهی با تاکید بر اینکه امیدواریم با واکسیناسیون سراسری شاهد آغاز دوران طلایی گردشگری در کشور و همچنین استان باشیم، افزود: فعالان این حوزه امیدوارند با انجام واکسیناسیون سراسری و رفع محدودیت‌ها دوباره شاهد رونق گرفتن سفر و سیاحت باشند و تورهای مسافرتی مثل گذشته برگزار شود.

وی سپس به سیاست های اشتباه دولت گذشته از صنعت گردشگری اشاره کرد و گفت: گردشگری بیشترین خسارت را از کرونا متحمل شد و دولت به جای حمایت وام های ۱۲ و ۱۸ درصدی پرداخت کرد که ما فعالان گردشگری توان بازپرداخت وام ها را نداشتیم.

تیر خلاص کرونا بر پیکره گردشگری آذربایجان شرقی| صنعت توریسم در آستانه ورشکستگی

صنعت گردشگری آذربایجان شرقی در آستانه ورشکستگی
رئیس انجمن صنفی خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی آذربایجان شرقی نیز در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه صنعت گردشگری آذربایجان شرقی در آستانه ورشکستگی است، گفت: صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین صنایع در کشور با توجه به شیوع بیماری کرونا و ورشکستگی کامل صنعت گردشگری به خصوص در آذربایجان شرقی باعث به وجود آمدن خسارات جبران ناپذیری به دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری این استان شده است.

رشید رجب پور با تاکید بر اینکه باید برای دوران پساکرونا برنامه ریزی کنیم، ادامه داد: امیدواریم دولت جدید برای رونق اقتصاد گردشگری در کشور برنامه ریزی کند و برنامه داشته باشد.

رئیس انجمن صنفی خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی آذربایجان شرقی بر ضرورت جذب توریست های خارجی و مبادلات فرهنگی و اقتصادی با آژانس های فعال در کشورهای خارجی تاکید کرد.

در دولت گذشته گردشگری به حیاط خلوت میراث فرهنگی تبدیل شده بود که امیدواریم با حضور ضرغامی به عنوان وزیر جدید میراث فرهنگی شاهد رونق گردشگری در کشور باشیم

رجب پور، گفت: آژانس‌های گردشگری باید متولی واحد داشته باشند ولی در دولت گذشته گردشگری به حیاط خلوت میراث فرهنگی تبدیل شده بود که امیدواریم با حضور ضرغامی به عنوان وزیر جدید میراث فرهنگی شاهد رونق گردشگری در کشور باشیم.

رئیس انجمن صنفی خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی آذربایجان شرقی افزود: گردشگری در این دو سالی که کشور با ویروس کرونا درگیر است تعطیل شد.

وی ادامه داد: فعالان این صنف مشکلات ریز و درشتی دارند و با این وجود وضع مالیات های سنگین برای فعالان این بخش غیرمنطقی است و متاسفانه اعتراض های ما نیز تاکنون به نتیجه نرسیده است.

تیر خلاص کرونا بر پیکره گردشگری آذربایجان شرقی| صنعت توریسم در آستانه ورشکستگی

فعالان گردشگری آذربایجان شرقی برای دوران پساکرونا برنامه داشته باشند
رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز در گفتگو با خبرنگار بازار افزود: فعالان گردشگری آذربایجان شرقی باید برای دوران پساکرونا برنامه داشته باشند.

یونس ژائله ابراز داشت: آذربایجان شرقی ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی در زمینه گردشگری دارد و باید از این صنعت درآمدزا به خوبی استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه باید پتانسیل های گردشگری استان به نقاط مختلف جهان معرفی شود، افزود: باید در این خصوص از ابزار جدید و به روز استفاده کرد و از سیستم های ناکارآمد و سنتی دوری کرد.

با تمام این اوصاف امیدواریم به زودی شاهد رونق گرفتن صنعت گردشگری در آذربایجان شرقی و حمایت از فعالان این عرصه توسط دولت سیزدهم باشیم چراکه گردشگری بیشترین خسارت را از شیوع ویروس کرونا متحمل شد.

۱۷ آبان ۱۴۰۰ - ۰۷:۰۷
کد خبر: ۱۱۶٬۱۲۹

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 6 =