۱۰ آبان ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۷
کد خبر: . ۱۱۴٬۹۱۲
قیمت انواع آهن آلات در ۱۰ آبان ۱۴۰۰

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته بدون تغییر خاصی عرضه شد.

به گزارش بازار، آخرین قیمت آهن آلات دهم آبان ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت(ریال)  
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۲۲ ۱,۸۴۴,۰۳۶
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۵۵ ۲,۳۵۷,۷۹۸
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۹۵ ۲,۷۶۱,۴۶۷
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۲۲۵ ۳,۳۰۲,۷۵۲
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۲۷۶ ۴,۶۱۴,۶۷۸
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۳۱۵ ۴,۹۵۴,۱۲۸
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۳۶۹ ۵,۸۲۵,۶۸۸
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۴۳۴ ۶,۵۸۷,۱۵۵
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۵۰۰ ۷,۸۴۴,۰۳۶
قیمت روز میلگرد کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو میلگرد ۶.۵ امیر آباد کلاف ۴.۵ ------
هر کیلو میلگرد ۸ شاهین بناب شاخه ۶ ۱۴,۹۵۷
هر کیلو میلگرد ۱۰ شاهین بناب ۱۲ متری ۷.۵ ۱۴,۷۵۷
هر کیلو میلگرد ۱۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۱ ۱۴,۷۵۷
هر کیلو میلگرد ۱۴ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۵ ۱۴,۵۸۷
هر کیلو میلگرد ۱۶ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۹ ۱۴,۵۸۷
هر کیلو میلگرد ۱۸ شاهین بناب ۱۲ متری ۲۵ ۱۴,۵۸۷
هر کیلو میلگرد ۲۰ شاهین بناب ۱۲ متری ۳۰ ۱۴,۵۸۷
هر کیلو میلگرد ۲۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۳۶ ۱۴,۵۸۷
هر کیلو میلگرد ۲۵ شاهین بناب ۱۲ متری ۴۷ ۱۴,۵۸۷
هر کیلو میلگرد ۲۸ شاهین بناب ۱۲ متری ۵۶ ۱۴,۵۸۷
هر کیلو میلگرد ۳۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۷۵ ۱۴,۵۸۷
قیمت روز پروفیل کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹ کیان پرشیا ۶ متری هر متر ۲.۴۴ ------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰ کیان پرشیا ۶ متری ۴.۵ ------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵ کیان پرشیا ۶ متری ۵.۵ ------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰ کیان پرشیا ۶ متری ۶.۵ ------
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰ کیان پرشیا ۶ متری ۷ ------
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰ کیان پرشیا ۶ متری ۹.۵ ------
هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵ کیان پرشیا ۶ متری ۹ ------
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۶ ۲۴,۳۱۲
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۷ ۲۴,۳۱۲
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۵ ۲۴,۳۱۲
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۹ ۲۴,۳۱۲
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۸ ۲۴,۳۱۲
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۳ ۲۴,۳۱۲
هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۷ ۲۴,۳۱۲
قیمت روز ناودانی کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ناودانی ۶.۵ ناب تبریز ۶ متری ۴۲ ------
هر کیلو ناودانی ۸ ناب تبریز ۶ متری ۴۴ ۱۵,۸۷۱
هر کیلو ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۶ متری ۵۲ ۱۵,۸۷۱
هر کیلو ناودانی ۱۲ ناب تبریز ۶ متری ۶۴ ۱۵,۸۷۱
هر کیلو ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۱۲ متری ۱۵۵ ۱۵,۸۷۱
هر کیلو ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۱۲ متری ۱۷۰ ۱۵,۸۷۱
هر کیلو ناودانی ۱۸ ناب تبریز ۱۲ متری ۲۱۵ ------
هر کیلو ناودانی ۲۰ ناب تبریز ۱۲ متری ۲۳۰ -------
قیمت روز صفحه ستون کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق ۸ --- --- ۲۱,۰۰۹
هر کیلو ورق ۱۰ --- --- ۲۱,۰۰۹
هر کیلو ورق ۱۲ --- --- ۲۱,۰۰۹
هر کیلو ورق ۱۵ --- --- ۲۱,۰۰۹
هر کیلو ورق ۲۰ --- --- -------
هر کیلو ورق ۲۵ --- --- -------
قیمت روز نبشی کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو نبشی ۳ ناب تبریز ۶ متری ۹ -------
هر کیلو نبشی ۴ ناب تبریز ۶ متری ۱۵ ۱۵,۵۰۴
هر کیلو نبشی ۵ ناب تبریز ۶ متری ۲۲ ۱۵,۵۰۴
هر کیلو نبشی ۶ ناب تبریز ۶ متری ۳۲ ۱۵,۵۰۴
هر کیلو نبشی ۸ ناب تبریز ۶ متری ۵۸ ۱۵,۵۰۴
هر کیلو نبشی ۱۰ ناب تبریز ۶ متری ۹۰ -------
هر کیلو نبشی ۱۲ ناب تبریز ۶ متری ۱۳۰ -------
قیمت روز ورق سیاه کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق سیاه ۲ رول ۱۲ -------
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۲۰ ۲۲,۵۶۸
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۹۰ ۲۲,۵۶۸
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۳۶۰ ۲۲,۵۶۸
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۴۳۵ ۲۳,۰۲۷
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۵۸۰ ۲۳,۳۹۴
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۷۲۰ ۲۳,۳۰۲
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۸۶۵ ۲۳,۳۰۲
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۰۸۰ ۲۳,۶۶۹
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۴۴۵ ---
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۸۰۵ ---
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۱۶۵ ---
قیمت روز تسمه کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰ ۱۲ متری ۲ -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵ ۱۲ متری --- -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰ ۱۲ متری --- -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰ ۱۲ متری --- -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰ ۱۲ متری --- -------
-------
قیمت روز مفتول کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو حرارتی --- --- --- -------
هر کیلو زیگزاگ --- --- --- -------
هر کیلو سیم فابریک ۱.۵ --- --- --- ۱۸۹/۰۰۰
هر کیلو سیم فابریک ۲.۵ --- --- --- ۱۸۷/۵۰۰
هر کیلو سیم تسمه ۱.۵ --- --- --- -------
هر کیلو سیم تسمه ۲.۵ --- --- --- -------
قیمت روز خاموت کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو خاموت ۸ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت ۱۰ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت مهندسی ۸ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ --- --- --- -------
قیمت روز ورق گالوانیزه کارخانه رول وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴ امیرکبیر کاشان ------- ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵ امیرکبیر کاشان کوتاه ------- ۳۰۲/۵۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶ امیرکبیر کاشان کوتاه ------- ۲۹۷/۵۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷ هفت الماس کوتاه ------- ۲۹۲/۰۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸ ------- ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹ ------- ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ------- ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ------- ------- ۲۹۲/۵۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ------- ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ------- ------- -------
۱۰ آبان ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۷
کد خبر: ۱۱۴٬۹۱۲

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 2 =