۲۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۴
قیمت انواع آهن آلات در۲۸ اسفند ۱۳۹۸
قیمت تیرآهن، قیمت میلگرد، قیمت پروفیل، قیمت ناودانی، قیمت نبشی و ...

قیمت انواع آهن آلات در۲۸ اسفند ۱۳۹۸

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته تغییری نکرده است.

به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در۲۸ اسفند ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۸.۸۵۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۱.۳۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۱۲.۴۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۱۷.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۱۹.۸۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۲۰.۷۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۲۳.۶۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۲۸.۶۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۳۸.۹۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۷۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۶۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۶۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۶۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۶۴.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۶۴.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۶۴.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۶۴.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۶۴.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۶۴.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۶۴.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۶۵.۵۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۸۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۹۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۹۰۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۹۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۸۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۸۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۸۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۸۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۸۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۸۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۸۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۸۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۸۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۸۹.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۶۶.۵۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۶۶.۵۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۶۶.۵۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۶۶.۵۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۶۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۶۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۱۵.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۶۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۶۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۶۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۶۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۶۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۶۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۶۵.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۹۳.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۱۱۳.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۱۲.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۱۲.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۱۲.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۱۲.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۱۲.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۱۲.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۱۵.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۱۵.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۱۵.۵۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۶۶.۵۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۶۶.۵۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۶۶.۵۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۶۶.۵۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۶۶.۵۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۷۶.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۷۷.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۹۱.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۹۱.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۸۶.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۸۶.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۶۹.۵۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۶۴.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۷۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۶۴.۵۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۷۰.۵۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۶۵.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۴.۰۰۰

کد خبر: ۱۰٬۱۵۳

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha