۲۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۴
کد خبر: . ۹٬۷۷۳
نمادهای موثر روز دوشنبه/ تغییر جهت صف فروش به صف خرید

بازار روزانه گزارش منتخبی از نمادهای موثر آن روز را بررسی و منتشر می کند.

وحید بلالی؛ خبرگزای بازار_ یکی از راه های تحلیل بنیادی و حتی تکنیکال شناسایی نمادهای با ارزش بورس در معاملات روزانه و به دست آوردن تارگت قیمتی آن است، حجم معاملات نیز یک آیتم مناسب برای تحلیل بوده و هر چقدر حجم یک سهام بیشتر شود روند حرکتی آن نیز پرسرعت تر خواهد بود، ارزش معاملات نیز آیتمی دیگر برای تحلیل نمادهای ارزنده است، هرچقدر ارزش معاملات چه در روند مثبت و چه منفی در یک نماد بیشتر باشد، آن نماد مورد توجه ویژه فعالان بازار سرمایه است،نمادهایی که در صف فروش و صف خرید قرار دارند نشان دهنده پیشرونده بودن یا اصلاح قیمتی نمادها بوده و می تواند مورد توجه قرار بگیرد، البته این یکی از آیتم های تحلیل نمادها بوده و برای تحلیل دقیقتر باید موارد بنیادی و تکنیکال یک سهم مانند ترازنامه و نمودار نیز مورد بررسی قرار بگیرد.بازار در روز دوشنبه بخشی از ریزش های چند روز اخیر را جبران کردند و صف فروش در بسیاری از نمادها تبدیل به صف خرید شد، نمادهای ارزنده از لحاظ بنیادی حال دوباره عرض اندام کرده و بازار را نیز به سوی مثبت پیش می برند، امروز وضع گروه فرآورده های نفتی و فلزات اساسی بسیار خوب بوده و تاثیر افزایش قیمت جهانی نفت در روز گذشته را در معاملات امروز مشاهده کردیم، فروشنده های بازار تا دوشنبه سهام خود را از بازار خارج کرده و حجم تقاضا در معاملات امروز دوباره به وضع مطلوب برگشت، برای ارزیابی دقیقتر نمادهایی با ارزش بنیادی این گزارش را با تحلیل نمادهای بورسی در دو هفته قبل مقایسه کرده تا متوجه شوید کدام نمادها وارد اصلاح قیمتی شده و کدام نمادها این اصلاح را تمام کرده و گارد صعودی به خود گرفته اند،  نمادهای منتخب روز دوشنبه را در گزارش زیر بخوانید:

نمادهای پربیننده معاملات دوشنبه

نمادهای پربیننده وبملت، غگل، خساپا، وتجارت، شپنا، فملی، فولاد، شبندر، غسالم، وخازرم، وپارس، بکام، شتران، حکشتی، دابور، های وب، خپارس، بورس، ومعادن، ولساپا، والبر، فاراک، ونوین، برکت، شیران، دزهراوی، بترانس، رمپنا، ستران، فارس، کفپارس، شپاکسا، غپینو، ونیرو، کبافق، ثاخت، نوری، وغدیر، شاراک، سفارس، کسرا، چکارن، ثفارس، ثنوسا، اخابر، پترول، وپاسار، کالا، کچاد، شگل، شلعاب، حفاری، کروی، فسپا، شوینده، حفارس، وساخت، فخور، ولیز، کسرام، قثابت، شسپا، غشان، خزامیا، فاسمین، کویر، کحافظ، همراه، ختوقا، وصنعت، فجر، آپ، پارس، پکویر، وساپا، کماسه، البرز، وایران، سشرق، پلاسک، خمحرکه، فلوله، دالبر، خاذین، تپمپی، ختور در معاملات امروز بودند.

تاثیر مثبت در شاخص کل

نمادهای فملی، فولاد، فارس، اخابر، رمپنا، پارس، همراه، شتران، شپنا، وبملت، فخوز، وغدیر، وپارس، نوری، کچاد، وتجارت، بورس، شبندر، مبین، وبصادر، خساپا، شپدیس، جم، شخارک، وبانک، شیران،تاپیکو، تیپیکو، تاصیکو، وپاسار، شیراز، افق، شبریز، پترول، کویر، کاوه، شفن، جم پیلن، شسپا، وپخش، وخاور، وبشهر، پارسان، بترانس، فولاژ، وصندوق، دعبید، وخارزم، خراسان، والبر، آپ، رانفور، خپارس، سفارس، بفجر، شبهرن، برکت، زکوثر بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل از خود بر جای گذاشتند.

تاثیر منفی در شاخص

نمادهای حکشتی، بسویچ، فخاس، ونیکی، ومعادن، کبافق، سدشت، چغیبر، قثابت، کساوه، دسینا، بموتو، فاذر، دامین، داسوه، کرزای، ختوقا، سکرما، حفارس، شکرین، سمازن، سیدکو، ختراک، واتی، چافست، وتوس، پارسیان، سپاها، کاذر، پرداخت، ساراب، کلوند، خرینگ، قلرست، سفار، سخوز، خموتو، وتوشه، سشمال، کحافظ، شنفت، وبهمن، سکرد، سفانو، حتاید، شفارس، پاسا، شدوص، لابسا، فایرا، کپارس و دکوثر بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل از خود بر جای گذاشتند.

بالاترین نسبت خرید به فروش حقیقی

این نسبت را نمادهای شصدف، قرن، زکوثر، ساوه، تملت، فسازان، شگویا، غشصفا، کفرا، فنوال، ساروج، کلر، تپمپی، کپرور، ثفارسف غشهداب، فروی، سکارون، خصدرا، گکیش، سجام، ومهان، بکام، تکشا، وتعاون، غشوکو، سخاش، وگستر، کساپا، سامان، سپ، وبانک، خعمرا، خبازرس، سبزوا، خدیزل، ونیکی، شپاکسا، وآوا، هجرت، کسرام، دتوزیع، اخابر، سبجنو، دزهراوی و تاصیکو کسب کردند.

روند قدرت خرید 

این روند در معاملات روز دوشنبه متعلق به نمادهای دابور، کساپا، غشصفا، سپ، بکام، ومشان، وبرق، کمرجان، کلوند، قجام، فروی، ثعمرا، شلعاب، کحافظ، فجر، شتران، دشیمی، لپارس، کاما، قرن، شاملا، تپمپی، فسازان، شپارس، نوری، پکویر و غگل بود.

بیشترین حجم معاملات

بیشترین حجم معاملات نیز مختص نمادهای وتجارت، خساپا، وبصادر، سامان، ذوب، وپارس، حکشتی، فولاد، وبملت، وصنعت، شپنا، فملی، ونیرو، وآیند، ولساپا، ومعادن، خپارس، پترول، حفارس، شبندر، فاراک، شلرد، بجهرم، فاذر، وملل، غگل، تاصیکو، سمگا، ولصنم، فرابورس، امید، شتران، فروی، بخاور، لکما، والبر، بترانس، وغدیر، رمپنا، ودی، سشرق، های وب، البرز، سرمد، وخارزم، حفاری، ورنا، ثمسکن، وایران، وزمین، حریل، خکاوه، کالا، سفارس، سرچشمه و شاراک بود.

بیشترین ارزش معاملات

بیشترین این نسبت را نمادهای فرابورس، حکشتی، کالا، فروی، سامان، غسالم، چکارن، وبملت، وپارس، بورس، خساپا، ومهان، کلر، وصنعت، فاذر، فملی، فولاد، بترانس، سمگا، ذوب، کبافق، کسرا، خرینگ، نوری، والبر، فاهواز، ولساپا، ثاخت، آریان، ونیرو، وآیند و فاراک کسب کردند.

بیشترین درصد افزایش

بیشترین درصد افزایش را نمادهای بمیلا با ۱۳.۵۴، دتولید با ۱۰.۲۴، سمگا با ۱۰، ثغرب با ۷.۷۹چدن با ۶.۹۸، شفا با ۶.۸، خمحرکه با ۶.۳۴، ثتوسا با ۶.۰۸، فالوم با ۶.۸، لوتوس با ۵.۹۲، وپارس با ۵.۶۲ کسب کردند.

بیشترین درصد کاهش یا صف فروش سنگین

این نسبت متعلق به نمادهای بسویچ با ۱۳.۶۸ درصد کاهش، چفبیر با ۱۱.۰۳ درصد کاهش، کساوه با کاهش ۷.۰۹ درصدی و قشرین با کاهش ۵.۹۱ درصدی بود.

بیشترین فروش حقوقی 

بیشترین فروش حقوقی در روز دوشنبه متعلق به نمادهای سامان، وبصادر، فولاد، وتجارت، وصنعت، فملی، ذوب، شپنا، وبملت، وپارس، پترول، خساپا، ونیرو، شبندر، ولساپا، حکشتی، اخابر، وملل، وپاسار، تاصیکو، امید، شلرد، ودی،  وزمین، رمپنا بود.

بیشترین خرید حقوقی

بیشترین این نسبت متعلق به نمادهای ذوب، فاراک، شبندر، شلرد، وساپا، ومهان، حفارس، خاور، آریان، فاذر، غگل، سمگا، وتوس، دی، شپترو، ومعادن، ولصنم، فروی، لکما، امید، والبر و شتران بود.


  • یکی از آیتم هایی که برای معامله گران حقیقی به ویژه تازه واردان بورس جذاب است این بوده که بدانند حقوقی ها چه می خرند یا چه چیزی را می فروشند.
۲۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۴
کد خبر: ۹٬۷۷۳

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 2 =